ДОНАЦИЈЕ

Благослов за рад организације (PDF)

Blessing for the work of humanitarian organization (PDF)

Динарски жиро рачун код Комерцијалне банке:

205-266929-36

Динарски жиро рачун код Интеза банке:

160-6000000743964-30

PayPal

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ У ЕУРИМА
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ У ШВАЈЦАРСКИМ ФРАНЦИМА
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ У АМЕРИЧКИМ ДОЛАРИМА

Косовско Поморавље
Хуманитарна организација

Краља Петра бб, 38251 Партеш
Гњилане, Косово и Метохија

 

Хуманитарна организација Косовско Поморавље је удружење грађана која је ослобођена од пореза по члану 44, став 1.1,2,3,4 закона о порезу на добит правних лица.
( “Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021)